NINGBO XUANHUA ELECTRIC CO LTD

SIMEN TOWN YUYAO
NINGBO, ZHEJIANG 315472 CHINA

E257089

General Use Cord Sets

Cat. No.NEMA
Config
Cord
AWG
Cord
Type
Electrical Rating
Amps V
XH105-1L5-30P12, 10SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW25, 30/125
XH106-1L6-30P12, 10SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW25, 30/250
XH107-1L8-20P18SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW10/480
16SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW13/480
14SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW18/480
12SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW20/480
XH108-1L24-20P18SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW10/347
16SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW13/347
14SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW18/347
12SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW20/347
XH109-1L7-20P18SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW10/277
16SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW13/277
14SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW,SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW,S, SJ, SO, SOW, SOO, SOOW18/277
12SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW,SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW,S, SJ, SO, SOW, SOO, SOOW20/277
XH101,L14-20P14SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW15125/250
12SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW20,125/250
XH102L14-20R14SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW15/125/250
12SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW20/125/250
XH103,L14-30P12SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, AWM Style 2209420/125/250
10SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW30/125/250
XH104L14-30R12SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW20/125/250
10SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW30/125/250
XH2011-15P18SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW10/125
17HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW ,SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW12/125
16SPT-2, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW13/125
16HPN15/125
15HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW15/125
14SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW15/125
XH2025-15P18SPT-1, SPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW10/125
17HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW ,SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW12/125
16SPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW13/125
16HPN15/125
15HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW15/125
14SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW15/125
XH2035-15P16SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SPT-2, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW13/125
16HPN15/125
15HPN, SPT-3 ,SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOO, SOW, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW15/125
14SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, HPN, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW15/125
12SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, HPN, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW15/125
10SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW15/125
XH2045-15P18SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO10/125
17HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW ,SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW12/125
16SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO13/125
16HPN15/125
15HPN, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW15/125
14SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW15/125
XH20714-30P10/4DRT30/125, 250
8/2+10/2DRT40/125, 250
XH20814-50P8/4DRT,S,SO,SOW,SOO,SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO,STOOW40/125, 250
8/2+10/2DRT (++)40/125, 250
6/2+8/2DRT (++)55/125, 250
XH209-16-30P14S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW15/250
12S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW20/250
10S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW30/250
XH2106-50P6/2+8/1ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW50/250
12/3, 10/3, 8/2+10/1SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW25, 30, 40 / 250
XH21115-50P6/3+8/1ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW50/250
XH201-Z1-15R16SPT-213
XH203-Z5-15R16SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SPT-2, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW13/125
14SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW15/125
12SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW15/125
10SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW15/125
XH520CNEMA 5-20R16, 14, 12, 10ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW13, 15, 20, 20/125
XH201-FNEMA1-15P20SPT-1, NISPT-22/125
18SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN5/125
16SPT-2, NISPT-2, HPN5/125
XH202-FNEMA5-15P18SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT5/125
17SVT, SJT5/125
16SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT5/125
XH201-11-15P20XTW3/125
18SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO10/125
17SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO12/125
16SPT-2, NISPT-2, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO13/125
16,14HPN15,15/125
18,16,14SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW10,13,15/125
XH2185-15P18SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, SPT-3, HPN,SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO10/125
17SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO12/125
16SPT-2, NISPT-2, SPT-3, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO13/125
16,14,12HPN15,15,15/125
14,12SPT-315,15/125
18,16,14,12SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW10,13,15,15/125
XH2096-30P14,12,10SPT-318,25,30/250
14,12,10SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW18,25,30/250
XH2356-50P14,12,10SPT-318,25,30/250
14,12,10SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW18,25,30/250
8/2+10/1S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW40/250
XH109L7-20P18,16,14,12SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW10,13,18,20/277
XH107L8-20P18,16,14,12SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW10,13,18,20/480
XH108L24-20P18,16,14,12SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW10,13,18,20/347
XH105L5-30P14,12,10SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, AWM Style 2209418,25,30/125
XH106L6-30P14,12,10SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW18,25,30/250
XL1420P-AL14-20P14,12SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW15,20/125, 250
XL1430P-AL14-30P12,10SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW20,25/125, 250
XH3055-15R18S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW10/125
16SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW13/125
XH212, XH2131-15P14/2SJT SJTW, SJTOW, SJTO15/125
16/2SJT SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-2, NISPT-2, HPN13/125
17/2SVT12/125
18/2HPN, SJT SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-210/125
XH2141-15P14/2SJT, SJTW, SJTOW, SJTO15/125
16/2SJT, SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-2, NISPT-2, HPN13/125
17/2SVT12/125
18/2SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT, SJTW, SJTOW, SJTO10/125
XH219, XH2205-15P12/3SJT, SJTW15/125
14/3SJT, SJTW, SJT0, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW15/125
16/3HPN15/125
16/3SPT 2, SPT-3, S, SO, SOO, SOOW, SOW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJ, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW13/125
17/3SVT, SVTO, SVTOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN12/125
18/3SPT-2, SPT-3, S, SJ, SO, SOO, SOOW, SOW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN10/125
XH2215-15P16/3SPT-213/125
18/3SPT-310/125
XH2225-15P14/3SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW15/125
16/3SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW13/125
16/3HPN15/125
17/3SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW12/125
18/3SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW10/125
XH2235-15P14/3SPT-3, SJT15/125
16/3SJT13/125
XH2245-15P14/3SJTW15/125
XH2255-15P16/3SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA13/125
18/3SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA10/125
XH2266-15P18/3SPT-2, SPT-3, SVT, SJT10/250
16/3SPT-2, SPT-3, SVT, SJT13/250
14/3SJT15/250
12/3SJT15/250
XH2286-20P16SPT-2, SPT-3, SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW13/250
14SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW15/250
12SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW20/250
XH2305-20P16SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW13/125
14SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW15/125
12SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW20/125
XH2325-15P18SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW, SVT10/125
17SVT12/125
16SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SVT13/125
14SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW15/125
XH2335-15P18SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT10/125
17SVT12/125
16SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT13/125
14SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW15/125
XH23914-50P8/2 + 10/2DRT40, 125/250
8/4DRT35, 125/250
6/2 + 8/2DRT50, 125/250
6/4DRT45, 125/250
8/2 + 10/2ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW35, 125/250
6/3 + 8/1ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW45, 125/250
6/4ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW45, 125/250
XH23710-50P8/3ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW40, 125/250
6/3ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW50, 125/250
XH23814-30P10/4DRT30, 125/250
8/2 + 10/2DRT30, 125/250
8/4DRT30, 125/250
6/2 + 8/2DRT30, 125/250
6/4DRT30, 125/250
XH2151-15P18SVT10/125
17SVT12/125
16SVT13/125
XH2171-15P14SPT-315/125
XH2276-15P18, 16, 14, 12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10, 13, 15, 15/250
XH2315-20P18, 16, 14, 12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10, 13, 18, 20/125
XH2296-20P18, 16, 14, 12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10, 13, 18, 20/250
XH515P-AL5-15P18, 16, 14, 12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10, 13, 15, 15/125
XH520P-AL5-20P18, 16, 14, 12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10, 13, 18, 20/125
XH620P-AL6-20P18, 16, 14, 12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10, 13, 18, 20/250
XH615P-AL6-15P18, 16, 14, 12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10, 13, 15, 15/250
XH715P-AL7-15P18, 16, 14, 12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10, 13, 15, 15/277
XH620C6-20R16/3SPT-2, SPT-3, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW13/250
14/3SPT-3, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW18/250
12/3SPT-3, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW20/250
XH2457-20P18, 16/3SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10, 13/277
14, 12/3SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW18, 20/277
XH112L8-20R18, 16, 14, 12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10, 13, 18, 20/480
XH515A5-15R16/3SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW13/125
14, 12, 10/3SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW15, 15/125

Special-Use Cord Sets

Cat. No.ConfigCord
AWG
Cord
Type
Electrical Rating
Amps V
XH515CNEMA 5-15R12, 10ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, AWM Style 2209415/125
XH520ANEMA 5-20R12, 10ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, AWM Style 2209420/125
XH520BNEMA 5-20R12, 10ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, AWM Style 2209420/125
XH-301-1Y-Splice12, 10ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW15/125/250
ST2C718/2SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN7/125
ST3 (XH006H)C1318/3SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW10/125/250
17/3SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO,12/125/250
SJTOOW
16/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW13/125/250
14/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW15/125/250
ST6C1916/3SJTW, STW13, 125/250
14/3SJTW, STW15, 125/250
12/3SJTW, STW16, 125/250
ST718/2NISPT-1, NISPT-27/125
ST7AC118/2SPT-12.5/125
SZ3C1416/3SJT, SVT, SVTO, SVTOO, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW13/125
18/3SJT, SVT, SVTO, SVTOO, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW10/125
14/3SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW15/125
XH1520P-AL15-20P16/4SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW10/250
14/4SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW15/250
12/4SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW20/250
10/4SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW20/250
XH1530P-AL15-30P12/4SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW20/250
10/4SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW25/250
XH2120P-AL21-20P16/5SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW10/250
14/5SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW15/250
12/5SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW20/250
10/5SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW20/250
14/5SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW15/250
XH2130P-AL21-30P12/5SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW20/250
10/5SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW25/250
XH202CCurrent Tap 5-1518/3SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW10/125
17/3SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW12/125
16/3SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW13/125
14/3SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW15/125
XH007GC1818/2SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW10/125, 250
17/2SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW12/125, 250
16/2SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW13/125, 250
14/2SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW15/125, 250
XH006GC1718/2SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW10/125, 250
17/2SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW12/125, 250
16/2SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW13/125, 250
14/2SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW15/125, 250
XH006CC1518/3SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10/125, 250
16/3SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW13/125, 250
14/3SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW15/125, 250
XH009A (XH009H)C2016/3SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10/125, 250
14/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW13/125, 250
12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW15/125, 250
XH005AC518/3SPT-1, SPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW2.5, 7, 10/125, 250
16/3SPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW7, 10/125, 250
XH234TT-30P10/3SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW30/120
XH2415-30P10/3SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW30/125
8/2+10/1SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW30/125
XH2447-15P18/3SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW10/277
16/3SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW13/277
14/3SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW15/277
XH307TT-30R10/3STW, STOW, STOOW, SOW, SOOW30/120
XH110L7-15R18/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10/277
16/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW13/277
14/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW15/277
12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW15/277
XH114L6-15R16/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW13/250
14/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW15/250
12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW15/250
XH201CCurrent Tap 1-1518/2SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, SVT,SVTO,SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STO, STW, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10/125
17/2SVT,SVTO,SVTOO12/125
16/2SPT-2, NISPT-2, SVT,SVTO,SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STO, STW, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW13/125
14/2SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STO, STW, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW15/125
XH-301-2Y-Splice18, 16/2SVT,SVTO,SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STO, STW, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW10, 13/125
14/2SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STO, STW, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW15/125

General-use extension cord set

Cat. No.ANSI/NEMA
WD6 Config
Cord
AWG
Cord
Type
Electrical Rating
Amps V
XH515R-AL5-15R16, 14, 12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW13, 15, 15/125
XH520R-AL5-20R16, 14, 12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW13, 18, 20/125
XH620R-AL6-20R16, 14, 12/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW13, 18, 20/250
XH530R-AL5-30R14, 12, 10/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW18, 25, 30/125
XH630R-AL6-30R14, 12, 10/3SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW18, 25, 30/250
XL1420R-AL14-20R14, 12/4SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW15, 20/125, 250
XL1430R-AL14-30R12, 10/4SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW20, 25/125, 250
XH520FNEMA 5-20R12ST, STW, STO, STOW, STOO,STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW20/125
Power-supply Cord
Cat. No.
Cord or Wire
AWG Size
Electrical
Rating (Amps/Volts)
Code
XM011810/125,250,300, 600d
1613/125,250,300,600d
1415/125,250,300,600d
1220/125,250,300,600d
1030/125,250,300,600d
XM021810/125,250,300, 600d
1613/125,250,300,600d
1415/125,250,300,600d
1220/125,250,300,600d
1030/125,250,300,600d
XM031810/125,250,300, 600d
1613/125,250,300,600d
1415/125,250,300,600d
1220/125,250,300,600d
1030/125,250,300,600d
XM04, XM-04,1810/125,250,300, 600d
1613/125,250,300,600d
1415/125,250,300,600d
1220/125,250,300,600d
1030/125,250,300,600d
XM-04/R218/310/125, 250, 300, 600b, d
16/313/125, 250, 300, 600b, d
14/315/125, 250, 300, 600b, d
12/320/125, 250, 300, 600b, d
Strain Relief Bushing Cat. Nos. XK01, XK0218, 16, 14 AWG SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW
XM061810/125, 250, 300, 600d
1613/125, 250, 300, 600d
1415/125, 250, 300, 600d
1220/125, 250, 300, 600d
1030/125, 250, 300, 600d
XH203-Z1810/125d
XH520F14(AWM Style 22094 , ST, STW, STO, STOW, STOO,STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW)18/125d
12(AWM Style 22094)20/125d
10(AWM Style 22094, ST, STW, STO, STOW, STOO,STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW)20/125d

E313867

Flexible Cord

Decorative cord, Type(s) CXTW, SPT-1W, SPT-2W, XTW

Dryer and range cord, Type(s) SRDT

Heater cord, Type(s) HPN, HPN-R

Jacketed cord, Type(s) S, SJ, SJO, SJOO, SJOOW, SJOW, SJT, SJT-R, SJTO, SJTOO, SJTOOW, SJTOW, SJTW, SJTW-R, SO, SOO, SOOW, SOW, ST, STO, STOO, STOOW, STOW, STW, SV, SVO, SVOO, SVT, SVT-R, SVTO, SVTOO

Parallel cord, Type(s) NISPT-1, NISPT-2, NISPT-2-R, SPT-1, SPT-2, SPT-2-R, SPT-3

分享

You may also like